هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، براین اساس شرکت تولید کننده می بایست حساس دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست مهم دقت به موضوعاتی زیرا افزایش اقتدار هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که به جهت افزایش شتاب و توان خودرو آیتم به کارگیری قرار می‌گیرد ، به جهت این‌که بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید اخذ کنید این گزینه یک عدد از موردها حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استفاده شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن اتفاق میافتد. در صورتی که بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت دشوار و مستضعف به دانش اختصاصی در لحاظ گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در هنگامی که قیمت ماشین بالا می رود و افراد توان خرید یک ماشین پرقدرت و اهمیت میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب مینمایند که کارگزاشتن همین قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای متمایز در خودرو هم میشود. درصورتیکه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، مهم شتاب و کارایی بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه دارای طراحی و ایجاد این قطعه اصلی دارد، دوران و هزینهای می باشد که شما باید به جهت آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. این دو قطعه از نظر جنس و ساختاری کلیدی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می گردند و پروسهی انجام همین واقعه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، بسیار سریع و آسانتر هست و همین مورد قضیه خود می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس هدرز فولادی پراید وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر