مقالات ISI مدیریت تکنولوژی : 163 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آن‌گاه یک نوع و یک سری شیوه معمول در پیش بینی تکنولوژی معرفی می گردد و در پایان هم یک سری سفارش به جهت تعیین طریق مطلوب پیش بینی تکنولوژی در سازمان، ارایه می شود. می بایست به این اصل اهمیت توجه داشت که تکنولوژی به تنهایی کار کشته به رویش و توسعهء یک مملکت وجود ندارد بلکه در صورتی که وضعیت واجب برای به کارگیری آن و بخصوص رعایت تناسب واجب از نظر انطباق اساسی محیطی که بایستی در آن به فعالیت گرفته شود مهیا نیاید بیتردید زیانهای آن بیش از منافعش خواهد بود.البته می بایست دقت داشت که الگوی توسعهء کشورهای بسط یافته با آنچه می بایست در کشورهای در حالا گسترش یافته حیاتی آنچه بایستی در کشورهای در اکنون توسعه و گسترش در نظر گرفته شود کاملا متعدد است.در یک مرزو بوم در درحال حاضر توسعه و گسترش در برنامهریزی توسعهء کلان،حذف فقر اجتماعی، تأمین دست کم نیازهای زندگی برای همه،ریشه کردن گرسنگی،همگانی،ساختن سواد آموزی و غیره می تواند جزو هدف ها اهمیت گسترش باشد و لذا ابزار اضطراری به جهت رسیدن به این هدف ها هم می بایست متناسب اهمیت آن تعیین گردد.باید بیش تر نمود که تکنولوژی در تولید جهانی زیاد پیچیده حساس مسائل متعدّد و جدید دست داشته است؛مسائلی که زمانی یا این که به هیچ وجه وجود نداشته یا حل نشدنی بوده است.با این مسائل(مانند در اختیار گرفتن آلودگی هوا)اغلب باید از شیوه کاربرد تکنولوژی یا این که توسعهء تکنولوژی جدید رویارویی کرد.این بدان مفهوم می باشد که با چیزی به حل مشکلات پرداختهایم که خویش در وهلهء نخست سبب ساز بروز مشکلات شده است. او همچنین فهمید که به مرور، پژوهشگران دانشگاهی فهم می‌نمایند که در حالی که توسعهدهندگان دارو یاد میگیرند چطور ارتباط ساخت نمایند و درباره کشف مسیرهای جدید انعطافپذیر باشند، یک فرصت خوب به جهت نشر مقالات و به دست آوردن منابع مالی و سرمایه بخش اعظم ایجاد میشود. هوش مصنوعی: هوش تصنعی به دنبال الگوریتمهای جدید و به کار گیری گسترده در جمعآوری دیتاها و پردازش کامپیوتری، ترقی سریعی در یک دهه پیشین داشته است. جالب می باشد بدانید که اینترنت شی ها در سالهای آتی به هوش اشیاء تبدیل می شود و دستگاههای هوشمند میتوانند دادهها را جداسازی و تحلیل کنند و به طور مستقل تصمیم بگیرند. هوش مصنوعی نیروی محرکه بسیاری از تحولات و بعضی از مواردی می باشد که در ادامه همین نوشته به آنان اشاره کردهایم. مشاجره در مورد تکنولوژی،اهمیّت ونقش آن در رویش و ترقی اقتصادی امروزه یکی از از مباحث اصلی و اساسی اقتصاد بینالملل و توسعهء اقتصادی می باشد و همین حقیقت که تکنولوژی در مراحل رشد اقتصادی نقش انتخاب کنندهای دارااست مورد شک وتردید هیچ کس وجود ندارد و همگان بر اخبار تکنولوژی غرب آن تأکیدء میورزند. تنها خط مش غلبه بر همین تنهایی و پرهیز از تنها شدن در آتی این است که دست از نادیده گرفتن احساساتتان بردارید. هیچ چیز به کمک این سه تکنولوژی تازه در عالم شما غیر ممکن نیست. اگر نسل نو بچهها عمده دوران خویش را به تماشای تلویزیون و بازیهای کامپیوتری میگذرانند، چطور میتوانند در آتی که بزرگتر شدند ارتباط درست برقرار کنند؟ و اگر اینطور باشد، چنین روابطی چه مدت طول خواهند کشید؟ همین مقاله قصد ندارد این فعالیتها را محکوم کند بلکه نکتهای که قصد داریم به آن اشاره کنیم خطرات احتمالی همین فعالیتهاست، چه به جهت شما و چه برای جامعه به طور کل. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت اخبار تکنولوژی صدا.

حتما بخوانید:
این لباس بچگانه بررسی And you'll مبارزات خود را ببینید. به معنای واقعی