برنامه بدنسازی صرفا مختص به برنامه تمرینی نیست، چرا که تغذیه و تمرین در کنار نیز برنامه بدنسازی را تشکیل می دهند و می بایست بگوییم که 80 درصد بدنسازی مربوط به تغذیه صحیح و 20 % آن به تمرینات بستگی دارد. میتوانید برنامه ای را هر هفته اجرا کنید، و در اوایل نتایج لطف هم بدست خواهید آورد البته در غایت بدن شما به آن عادت خواهد کرد. هر شخصی دلایل مختص خویش را به جهت بدنسازی دارد. بدن ورز فقط شرکت تخصصی و رسمی ارائه دهنده برنامه تمرین بدنسازی میباشد، در نتیجه شما اساسی دریافت برنامه بدنسازی خود بابت ضمانت کیفیت برنامه و پشتیبانی طول دوره، نگرانی خاصی نخواهید داشت. از آنجا که شما در ارتفاع مدت زمان بدنسازی در حال ارتقا کارایی و استقامت عضله و همچنین ارتقاء حجم هستید، ماهیچه ها شما پایین فشار بیشتری قرار میگیرند، از این رو بدن نیاز داراست تا مقدار کالری بیشتری را نسبت به حالات عادی اخذ کند. احتمال دارد نیز به طور اتفاقی از یک تیم عضله در هفته کار متعددی بکشید. به جای تناول کردن 3 وعده غذایی در روز، 4 تا 5 وعده غذایی اصلی حجم کمتر داشته باشید. به همین شکل عضله تا هفته سپس ترمیم خواهد شد. مقدار وزنه گزینش کننده فشار وارده بر بر روی عضله می باشد و اینکه چه مدت همین فشار و تنش ادامه خواهد داشت، انتخاب کننده جواب عضلانی می باشد. اصلی وجودی که تعداد تکرارهای انجام گرفته بر روی تأثیر تمرینات اثربخش میباشد البته الزام بر این هست که بر بر روی سرعت اجرای حرکت هم ملاحظات اضطراری رخ بگیرد. بدنسازی ورزشی میباشد که میتواند علاوه بر تضمین سلامتی، باعث خوشاندامی هم شود. اهمیت پشتیبانی تام توسط مربیان و گروه تن ورز، تفاوت یک برنامه بدنسازی و رژیم غذایی تماما رشته ای را خواهید دید. اساسی تغییر و تحول همیشه برنامه ورزشی خود، حتی فقط تغییر تحول ترتیب حرکات، خواهید دید که مدام روز سپس از تمرین عضلاتتان درد دارا‌هستند و خسته هستند و بیشترین بازده را از تمرینات خویش بدست خواهید آورد. اهمیت همین شیوه به کارگیری مقطعی از سیستم تمرین فوق آرام هم به نوبه خود و به خصوص درصورتیکه فرد مدتی باشد که به اجرای تمرینات به صورت انفجاری پرداخته باشد می تواند موجب افزایش حجم عضلانی یا این که به عبارتی هایپرتروفی شد. همین به معنا همین نمیباشد که طراحی برنامه بدنسازی خود را زیر و رو کنید، حرکات جدیدی را امتحان کنید و مشاهده کنید کدام حرکات حس بهتری بهتان میدهد، و دارای خیس از همگی کاری کنید که بدن نتواند به برنامه بدنسازی کشتی تمرینات عادت کند.

ایندکسر