بدین ترتیب ، همین شیر فقط به جهت نگهداری یا این که کمتر فشار بخش اعظم به کارگیری می شود. شیر فشار شکن را می اقتدار به عنوان یک شیر در دست گرفتن خودکار برای کاهش فشار ورودی نامنظم عمده به یک فشار خروجی اثبات و کاهش یافته سوای دقت به نوسانات فشار بالادست تعریف‌و‌تمجید کرد. همینطور به جهت جریان های بالا کارگزاشتن این تجهیزات مورد توجه قرار می­گیرد. از طرف ديگر، خروجي اين شيرها مستقل از تغييرات فشار بالا دست جريان میباشند به اين صورت كه هرچند در اثر ازدياد فشار بالادست، نيروي عمودي وارد بر شير بيشتر مي شود، ولي از طرف مقابل همين نيرو از طريق لوله D به زير ديافراگم اصلي نيز وارد مي گردد كه اهمیت هم خنثي شده و در نتيجه شيري خواهيم داشت كه كنترل دقيق فشار را مستقل از تغييرات فشار ورودي، تامين خواهد كرد. متعادل شود. حیاتی كاهش فشار در خروجي شير، نيروي فنر بر نيروي ديافراگم كمكي غلبه كرده، شير راهنماي Eرا كمي باز خیس مي نمايد و در نتيجه اجازه مي دهد بخار از طريق لوله Dبه نصیب زيرين ديافراگم K منتقل گردد كه متعاقبا منجر خواهد شد تا شيراصلي H در درمقابل فنر مربوط به خود Gباز شده و اذن عبور مقدار بيشتري از سیال را داده تا اين كه فشار پايين دست، به مقدار از پيش تعيين شده خویش برگردد. بدين ترتيب كه اساسی پيچاندن اين پيچ در جهت عقربه هاي ساعت فشار فنر روي ديافراگم شير پيلوت افزايش مي يابد در نتيجه فشار وروديP1 نيز براي فشار بيشتري نتظيم مي شود و بالعكس آن فشار تنظيمي وروديP1 را كاهش مي دهد. تنظيم فشار ورودي شيرهاي ثابت نگهدارنده فشار فقط از طريق پيچ تنظيم فشار روي پيلوت انجام مي شود. ميزان فشار مطلوب در خروجي شير بوسيله کاغذ A تنظيم مي شود كه در واقع ميزان نيروي فشاري فنر Bرا تغييرمی دهد. در رخ ثابت بودن جريان و ميزان بار، شير هدايت گر (Pilot) و شير اصلي در موقعيت ثابتي قرار خواهد گرفت تا فشار ثابتي را در خروجي فراهم نمايند و هرگونه تغيير فشار يا توشه در خروجي به شتاب به وسیله ديافراگم راهنما احساس خواهد شد تا شير اصلي را باز يا بسته نمايد. چون در بارهای اندک شیر ناچار بایستی در شرایط نزدیک به بسته کار کند و به علت ایجاد فاصله کوچک میان نصیب پلاگ شیر و نشیمنگاه آن، شتاب در این قسمت بسیار شده سبب ساز خورده شدن و نخ نما شدن نصیب های داخلی خواهد شد به علاوه حرکت کوچک در شیر باعث تغییرات دوچندان در میزان گذر سیال گشته و منجر تغییرات فشار در خروجی خواهد شد . در بارهای کوچک که دقت زیاد زیادی گزینه حیث نیست بهترین گزینش شیر فشار شکن اهمیت کارایی مستقیم است. شیرهای تقلیل فشار دارای کارایی مستقیم از ساده ترین شیرهای تقلیل فشار می باشد ( رخ تحت ) نحوه کار به این رخ هست که فشار سیال خروجی از شیر ( فشار کاسته شده ) بر نصیب زیرین دیافراگم A اعمال نیرو می کند و در در مقابل فنر B نیروی رو به پایین را در مغایر جهت اعمال می نماید. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه دارای شیر فشار شکن برنجی وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر