کسانی که فاصله گوش های آن ها تا سر شان ، بخش اعظم از حدّ عادی می باشد. کسانی که اندازه گوش آن ها در مقایسه حیاتی سرشان ، تبارک خیس از حدّ طبیعی می باشد. ناشتا بودن در روز فعالیت گوش الزامی است، به این خواسته ۸ ساعت قبل از عمل گوش چیزی میل نفرمایید. برای دوری از فعالیت جراحی در آینده 2 راهحل وجود دارد؛ قالبهایی می باشد که حیاتی گذاشتن آن ها بر روی گوش نوپا می توان صورت گوش را تصحیح کرد. چه مدت پس از عمل اتوپلاستی نتیجه ها آن را بازدید خواهم کرد؟ بعضا والدین به خطا گمان می نمایند درصورتیکه از روشهایی مثل بستن گوش حساس چسب یا این که حیاتی وسیلهای دیگر استفاده کنند میتوانند نقایص مادرزادی گوش فرزندان خود را برطرف کنند در حالی که این روشها کاربردی نیست احتمالا بتوان اصلی روشهایی نظیر جراحی کوچک یا این که سوهان زدن غضروف در ماههای اول به دنیاآمدن تا حدودی نقایص گوش نوزاد برجسته بودن گوش نوزاد را برطرف کرد. برش غضروف به یار پوست یا این که سوای دخالت پوست ، از رواج کمتری برخوردار است. گوش برجسته مشکلی شایع در ناهنجاریهای گوش است که از نحوه توارث به نوپا میرسد. شبکه گوش ، از گوش خارجی آغاز شده و به پرده گوش خاتمه می یابد. خانوادهها فقط یکی- دو سال مجال دارا‌هستند اهمیت این روش گوشهای نوباوه را اصلاح کنند، ولی مشروط بر این که درمان را از به عبارتی روزهای آن گاه از تولد شروع کنند. گزینه دیگر این که به طور کلی تغییرات ساخت شده به نحوی خواهد بود که رضایت همگی اشخاص را جلب خواهد نمود. روزگار مطلوب برای انجام جراحی زیبایی گوش بعد از سن ۵ سالگی می باشد که رشد گوش تکامل یافته و به اندازه نهایی خویش رسیده باشد. 3. بخش فرو رفته عمیق کونکال را می قدرت ، حیاتی اسکورینگ داخلی ، بخیه زدن یا ترکیبی از این دو انجام داد. گونه های تکنیک های بخیه زدن می تواند یک پیچ آنتی هلیکال را رفتار کند. پزشک معالج همچنین از انجام جراحی گذشته در بیمار اطلاع حاصل می کند. یک پزشک معالج عالی ، یک شنونده ی خوب نیز هست.

ایندکسر