هنگامی که یک افزایش دما حادثه میافتد، دریچههای دمپر آتش بسته میشود. در فصول سرد نیز بایستی کارایی شود که هوای گرم به نقاط تحت فضا سوق دهی شود. دمپرها از لحاظ عملکرد شباهت متعددی به یکدیگر دارا‌هستند اما به جهت هر کاربردی مدل خاصی از آنان مورداستفاده قرار می‌گیرد و در محفظه تهویه مناسب، ایمنی و راندمان مطلوب در فضا ساخت میکند. دمپرهای گرد تا حد زیادی منجر بالانس شدن سیستمهای تهویه میشوند. می بایست دقت نمود. برای نمونه در دمپرهای آتش، بایستی بوشها و یاتاقانها تا حد ممکن مقاوم به تمپر قهوه به انگلیسی حرارت باشند. در دمپرهای کلیدی پره معکوس در دست گرفتن دبی جریان هوا کلیدی توجه بیشتری انجام میگردد ولی حجم هوای کمتری را در دوران هم اندازه منتقل می‌کند و همینطور در شرایط بسته به مهربانی جریان هوا را مسدود میکند. دمپر هوا به دو رخ چهارگوش و دایره ای تولید و عرضه میگردد. در روش برقی از یک موتور اکتواتور به مراد گشوده و بست دمپر یا این که لوور به کار گیری می شود که کلیدی اعتنا به ابعاد دمپر، توان موتور گزینش میگردد. نوع موازی نوعی میباشد که کلیدی یاری دستگیره ای که بر روی دمپر وجود دارد، می توان مقدار جریان عبوری هوا را در دست گرفتن نمود. در عین حال، همین دمپرها به شکلی طراحی شدهاند تا به هوای جریان دیتا شده در جهت صحیح قابلیت عبور داده شود و نزدیک زمانی که جریان هوا انقطاع شده باشد، به شتاب بسته می‌شوند تا از عبور هوا در سایر جهت ها پرهیز شود. همین گونه از دمپرها اجازه می دهد تا هوا در یک مسیر یک طرفه و بدون قابلیت بازگشت حرکت کند. شایان ذکر میباشد که این دسته از دمپرها امکان جدا تمام جریان را آماده نمی نمایند و بخش اعظم به جهت تهیه و تنظیم جریان هوا به کار گیری می شوند. از دمپر هوا ی گرد برای در دست گرفتن یا انسداد مسیر هوای دستگاه های دمنده و مکنده به طور معمول به کار گیری می شود. محل کارگزاشتن دمپر ها در مسیر جریان هوا می باشد که توسط آن می قدرت جریان هوا را انقطاع و یا فراوان و ناچیز کرد. هدف از دمپر backdraft، دوری از جریان هوا در مسیر اشتباه است. در دمپرهای حساس پره موازی میزان دبی مضاعف بالایی از هوا را عبور می دهد و در شرایط بسته نیز هوابندی کامل ساخت نمیگردد. به طور معمول در دستهبندی متعادل کننده یا این که دمپرهای در دست گرفتن شونده قرار دارد.

ایندکسر