اندازه سوراخ عمودی پیستون،نشان دهنده میزان ارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش از ترازو پیستون باعث لرزش و تکان دوچندان پیستون در سیلندر می شود و هم آن را از وضعیت اهمیت خویش بیرون می کند.در چنین حالتی نشتی گاز از کناره های پیستون،افزایش یافته روغن سوزی موتور فراوان تر می شود. پیستون صورت دست نخورده کلمه (Piston) می باشد که از گویش انگلیسی به گویش ما وارد شده میباشد و به یکی از از قطعات موتور اطلاق میشود. به محض وصال به شتاب ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت و دارای تهیه و تنظیم مداد سیستم تعلیق (کاهش ارتفاع و فنربندی باثبات) و فرمان، وضعیت رانندگی اتوبان به جهت حالت سواری در سرعت بالا و حداکثر پایداری، فعال میشود. اهمیت وصال به شتاب ۵۰ km بر ساعت، موقعیت رانندگی استاندارد (EB Mode) بهصورت مداد فعال میشود.حالت رانندگی لیفت (Lift) طول شیرون را اکثر می کند (در سرعتهای کمتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت) تا عبور از سرعتگیرها و دستاندازها آسانتر شود. بهصورت دقیقتر، دیسکهای ترمز شیرون در مقایسه اساسی ویرون ۲۰ میلیمتر بزرگتر و ۲ کارخانه پیستون تبریز میلیمتر ضخیمتر هستند. قطر پیستونها در هر کالیپر ترمز مختلف می باشد تا توزیع فشار بهصورت برابر در مرحله لنت ساخت شود.رینگهای شیرون بهگونهای طراحی شدهاند تا جریان هوای گردبادی پیرامون دیسک ترمز ایجاد شود؛ چرا که دمای این بخش در موقعیت رانندگی پیست به ۹۰۰ درجه سلسیوس (ویرون ۱۱۰۰ رتبه سلسیوس) میرسد. مهندسی این ابرخودرو بهگونهای هست که باوجود پیشرانهی W16 هیچ لرزش و تکانی به راننده منتقل نشود. وقتی که همین خلل پیش میآید می توان منشاء ورود این براده ها و قطعات را به داخل موتور پیدا کرد و آن گاه مارتل موتور را باز کرد و بعد از آن آن را تمیز کرد تا بشود ایراد را حل کرد و موتور را تعمیر کنید تا همین واقعه مجدد مشکلی را ایجاد نکند. تشخیص پیستون با و غیر کلیدی برای خریداران و حتی تعمیرکاران تقریبا غیر ممکن است و به این عامل بایستی همین قطعه اصلی را از فروشنده مطمئن خریداری نمایید تا از خسارات بعدی در امان باشید. این قطعه دلیلی برای تراکم ادغام بنزین و هوا و خروج دود حاصل از احتراق از محفظه سیلندر است. درواقع به جهت اولین بار، بخش عقب یک ابرخودرو از فیبرکربن ساخته شده است؛ حاصل استعمال از مخلوط متریال سبک وزن، ۱۹۹۵ کیلوگرم در شیرون بوده است. حاصل ۳۰۰ ساعت آزمایش در تونل باد و سپس تست و باز‌نگری کامپیوتری و مجازی، ضریب درگ ۰.۳۸، ۰.۴۰، ۰.۳۵ و ۰.۵۹ در حالتهای رانندگی استاندارد، هندلینگ، نهایت شتاب و هنگان فعال بودن ترمز هوایی است. در این وضعیت که نهایت شتاب به ۳۸۰ km بر ساعت محدود میشود، امکان تجربهی ۱.۵ نیروی جی وجود دارد. شیرون پس از هفتهها کارایی و همکاری گروهی از ۱۲ ایستگاه مونتاژ مولشایم، مثل نصب پیشرانه و گیربکس، آزمون داینو (۸ ساعت)، نصب پنلهای بدنه، آزمایش روغنریزی و یک سری تست می‌دانی آمادهی تحویل به خرید کننده قیمت پیستون تبریز میشود. در شتاب ۴۲۰ km بر ساعت حدود ۳۰۰۰ نیروی جی به قطر تایر وارد میشود، براین اساس این قطعهی کوچک ۷.۵ کیلوگرم وزن خواهد داشت. ۲ مبدل کاتالیست کلیدی و ۴ مبدل ریز (Pre) شیرون مساحتی حدود ۲۳۰.۲۶۶ متر مربع (معادل ۲۳ هکتار) یا بیش از ۳۰ زمین فوتبال را تشکیل میدهند. متخصصان میشلن برای آزمون اولیهی تایرهای منحصر بوگاتی شیرون، از هواپیما استفاده کردند تا مقاومت تایر را در گشتاوری حدود ۵۰۰۰ نیوتنمتر باز‌نگری کنند. متخصصان کمپانی ایتالیایی دالارا برای تولید هر شاسی یکپارچهی شیرون، ۴ هفته روزگار نیاز دارند تا مقاومت پیچشی ۵۰ هزار نیوتنمتر بر رتبه و استحکام خمشی ۰.۲۵ میلیمتر بر بدن تضمین شود؛ همین عدد ها مشابه تکنولوژی به کار گیری شده در اتومبیلهای مسابقهای LMP1 هستند. جالب می باشد بدانید که درصورت گشوده نمودن و قرار دادن کل فیبرهای به کارگیری شده در شاسی یکپارچه کنار هم، مسافتی متساوی ۹ برابر فاصلهی فی مابین زمین تا کرهی ماه اشغال میشود. نزدیک شدن مرکز ثقل خودرو به زمین یعنی خوب تر شدن فرمان پذیری خودرو. همین علامت ها در موقع کارگزاری پیستون خودرو باید به سمت جلو موتور باشد. پیستون یک عدد از قطعاتی میباشد که در اشکال موتور احتراقی چشم می‌شود و جزء جداییناپذیر آنها به شمار میرود. روغن کاری منجر می‌شود تا حرکت آن‌ها روانتر باشد و اصطکاک به حداقل برسد و خنککاری باعث می شود تا همین قطعات فلزی بهواسطه ارتقاء دما منبسط نشوند و عملکردشان مبتلا خلل نشود.

ایندکسر